home

DISK

AFSCHEID LANDELIJK BUREAU DISK
EN ARME KANT VAN NEDERLAND/EVA

Bewerken, bewaren… en doorgeven

Inleiding

Landelijk bureau DISK en de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA moeten helaas per 1 juni 2014 de deuren sluiten. De financiële middelen zijn niet meer toereikend voor voortzetting van het bureau.

In het jaar 2012 konden bestuur en team van Landelijk Bureau DISK het veertigjarig jubileum vieren. In OndersteBoven werd teruggekeken op die geschiedenis. Het Algemeen Bestuur bracht tijdens de jaarvergadering in mei een toast uit op dit heuglijke feit. Tegelijk leefde er geen echt feestgevoel. Want toen al was er het besef dat de toekomstperspectieven van Landelijk Bureau DISK niet zo rooskleurig zijn.
Rond het verwerven van voldoende financiële middelen zijn in 2012 en 2013 vele overleggen gevoerd met kerken, subsidiegevers en andere potentiële subsidieverstrekkers. Het bestuur van Landelijk Bureau DISK heeft evenwel moeten concluderen, dat er onvoldoende garanties zijn om nieuw personeel aan te kunnen trekken in de vorm van een directeur en medewerkers. Er werd besloten om een afbouwscenario te laten ingaan.

omhoog

Meer dan genoeg werk

Het rare is dat er over werk niet te klagen is. In de verschillende programma’s is er genoeg te doen en de voortdurende crisis met allerlei negatieve gevolgen zorgt daar mede voor.
In 2012 hebben we belangrijke inspanningen geleverd om de actuele ontwikkelingen in de economische crisis te volgen en hanteerbaar te maken voor kerken en onze achterbannen. U leest er meer over in ons jaarverslag 2012 De pijn van de crisis.
In 2013 openden we het jaar met de handreiking Flexibel en bezield?, waarmee tegelijk onze inzet in 2013 is aangegeven. De handreiking biedt tevens suggesties voor bid- en dankdag voor gewas en arbeid in maart en november en de zondag van de arbeid op 1 mei. In het tijdschrift OndersteBoven publiceren we ervaringen rondom de crisis. Het nummer met de handreiking rond werkloosheid is uitverkocht en digitaal op de site gezet. Er is alle aanleiding om ons handboek Arbeid en Kerk Arbeid, zin en geloof met handreikingen ook rond arbeid en werkloosheid weer eens op te pakken.
We volgen ook mensen en hun ervaringen rond duurzaamheid en talenten. We ontwierpen een spel dat mensen individueel en in groepsverband kunnen spelen en waarmee ze kunnen nagaan of hun talenten ingezet kunnen worden rond duurzaamheid. Zie verder op www.duurzaamheidentalenten.nl.
Ervaringen en praktijkverhalen van kerken rondom duurzaamheid verzamelen we op www.duurzamekerk.nl en dit digitale platform heeft het afgelopen jaar een vernieuwing en update doorgemaakt. In het najaar bezochten 7.831 unieke bezoekers de site.
In vervolg op het symposium ‘Eerlijk duurt het langst’ met vooral een sociaal-ethische insteek organiseerden we op 30 november 2013 het Symposium ‘Eerlijk zullen we alles delen’, met een vooral een praktische insteek.

omhoog

Sociale en diaconale activiteiten

Vanuit de werkgroep Arme kant van Nederland/EVA zijn we betrokken bij de herziening van de sociale zekerheid en de ondersteuning van kerken in hun diaconale taak. Met De Boodschappenmand 2012 en actuele vervolgen in de Arme Krant van Nederland brengen we in beeld hoe mensen rondkomen op of onder de armoedegrens. Op het einde van de maand oktober 2013 presenteerden we het onderzoek naar diaconale hulp door kerken Armoede in Nederland 2013 (zie artikel pag.82-85). De hulpvragen bij kerken blijken te zijn toegenomen, vooral door mensen zonder betaald werk en/of met schulden. Zie verder op www.armekant-eva.nl.
We participeren in het netwerk van SchuldHulpMaatje, dat op 18 november 2013 in Zoetermeer als de zestigste plaats activiteiten gaat ontplooien. Zie verder op www.schuldhulpmaatje.nl.
De Ab Harrewijn Prijs met aandacht voor projecten aan de onderkant van de samenleving wint ook in 2013 aan bekendheid. Winnaar is geworden Lisa Paassen, coördinator van het Jongeren Advies Punt in Leeuwarden. Zie www.abharrewijnprijs.nl.
De ondersteuning van het katholieke netwerk van diaconie en caritas vindt plaats door middel van het tijdschrift Diakonie & Parochie en het organiseren van verschillende studie- en werkdagen gedurende het jaar. De inzet vanuit de Diaconale Alliantie treft u aan op www.rkdiaconie.nl.

omhoog

Tekort aan financiële middelen

En toch is het niet mogelijk om Landelijk bureau DISK overeind te houden. Hopelijk krijgen delen van het werk nog nieuwe voortzettingen, maar in de huidige vorm zal het doek per 1 juni 2014 vallen. Bij kerken, bij fondsen, in de samenleving klinkt voortdurend het woord bezuinigen. Landelijk Bureau DISK is de laatste jaren actief met steeds minder zekerheden wat financiering op langere termijn betreft. Het bestuur van het Landelijk Bureau DISK heeft inmiddels een besluit moeten nemen om ingaande juni 2014 met de activiteiten te gaan stoppen. Het personeel zal dan ontslagen worden. Van een aantal activiteiten is inmiddels duidelijk dat ze wellicht doorgang kunnen vinden buiten het kader van de huidige werkorganisatie van Landelijk Bureau DISK. Mededirecteur Trinus Hoekstra blijft bijvoorbeeld werkzaam bij Kerk in Actie en zal blijven werken aan materiaal voor viering en gesprek op het terrein van geloof, arbeid en economie.

omhoog

Afscheidsbijeenkomst

Op vrijdag 16 mei organiseren we een bijeenkomst om deze sluiting van Landelijk bureau DISK en De Arme Kant van Nederland/EVA te markeren.
Na een opening door katholiek directeur DISK Hub Crjns blikt Herman Noordegraaf, al vele jaren bestuurslid van DISK en voormalig voorzitter van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA, terug op de rijke geschiedenis van DISK en Arme Kant.
Richard Vissinga, voorzitter van DISK, staat stil bij het huidige moment van afscheid.
Trinus Hoekstra, protestants directeur van  DISK, blikt vooruit. De kerken hebben ooit mandaat gegeven aan DISK en Arme Kant. We geven nu dit mandaat terug. Einde verhaal of een nieuw begin? Welke mogelijkheden zijn er nog om met deze erfenis in de kerken verder te werken?
Ds. Karin van den Broeke (Preses Synode PKN), Mgr. Ted Hoogenboom (hulpbisschop aartsbisdom Utrecht namens de R.-K. Bisschoppenconferentie), en Ds. Klaas van der Kamp (Algemeen secretaris Raad van Kerken in Nederland) reageren op dit appèl.
Cabaretière Riet Karsenbarg zorgt voor een lach en een traan.
En natuurlijk is er gelegenheid tot nakaarten bij een hapje en een drankje.

Klik hier voor een verslag van de afscheidsbijeenkomst.

Hub Crijns, directeur van Landelijk bureau DISK.

omhoog

home

Arbeidspastoraat DISK Landelijk bureau DISK